Правила и условия

TERMS OF ONLINE FUNDRAISING

LAYİHƏLƏRƏ MALİYYƏ VƏSAİTİNİN ONLAYN CƏLB OLUNMASI HAQQINDA ŞƏRTLƏR

Please read these terms and conditions carefully, as they set out our and your legal rights and obligations in relation to contribution to crowdfunded development projects.  You will be asked to agree to these terms and conditions before making any contribution.

These terms and conditions are available in the Azerbaijani and English languages.  You should print a copy of these terms and conditions for future reference. We will not file a copy specifically in relation to you, and they may not be accessible on our website in future.

Bu şərtləri diqqətlə oxuyun, Bu şərtlər layihələrə maliyyə vəsaitinin cəlb olunması ilə bağlı aramızda yaranacaq münasibətlər çərçivəsində qarşılıqlı hüquq və vəzifələrimizi əks etdirir. Ona görə də hər hansı pul qoyuluşu etməzdən əvvəl buşərtləri qəbul etməyiniz xahiş olunur.

Bu şərtlər azərbaycan və ingilis dillərində tərtib olunmuşdur. Sizdən bu qayda və şərtləri gələcək istinadlar üçün çap etməyinizi və saxlamağınızı xahiş edirik. Əks halda həmin şərtləri imzaladığınız halda sonradan saytımızda tapmaya bilərsiniz.

This is an Terms (hereinafter called “Terms”) concluded between

You (hereinafter called “you”, “You”, “user”, “User” or “Fundraiser”) and

Us – Global İnnovations MMC, a limited liability Wish.az incorporated in Azerbaijan Republic (Tax Identification Number 2002891201, hereinafter called “we”, “We”, “Wish.azWish.az”);

Bu şərtlər (bundan sonra "Şərtlər") sizinlə (bundan sonra "siz", "Siz", "istifadəçi", "İstifadəçi" və ya "Elan ver’n" adlanırsınız) və

Bizim – Global İnnovations MMC, Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçirilmiş məhdud məsuliyyətli cəmiyyət (vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi 2002891201) (bundan sonra "biz", "Biz", "Wish.az" adlandırılan) aramızda bağlanır

 

 

1.      Subject

1.      Predmeti

1.1.    We are an online fundraising platform for fundraisers to seek to raise funds for their own projects and for sponsors to contribute to the projects of those fundraisers.

1.1.  Biz layihələri üçün maliyyə axtarışında olan elan verənlər və bu elan verənlərin layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı pul qoyuluşları etmək niyyətində olan sponsorlar üçün onlayn maliyyələşmə platformasıyıq.

1.2.  You may use this Platform to submit projects to the Platform for the purpose of raising funds.

1.2.    Bu Platformadan istifadə edərək, maliyyə vəsaiti cəlb etmək məqsədilə müxtəlif layihələr elan edə və Platformada yerləşdirə bilərsiniz.

1.3.  As project owners, you can offer equity or rewards to sponsors in thanks for the sponsors’ contribution of funds.

1.3.    Elan verənlər, layihə sahibi olaraq, sponsorların layihələrə etdiyi pul qoyuluşları ilə əlaqədar pay və ya mükafat təklif edə bilər.

2.    Submission

2.      Elanın verilməsi

2.1.    Wish.az grants you a limited, non-exclusive, non-transferable, and revocable license to use the Platform subject to the terms and restrictions set out in this Terms.

2.1.    Wish.az bu Şərtlərdə göstərilən şərtlər və məhdudiyyətlər daxilində sizə Platformadan istifadə üçün məhdud, qeyri-eksklüziv, özgəninkiləşdiriləbilməz və ləğv edilə bilən icazə verir.

2.2.    To use the Platform, you will need to register and create an account with a username and password.

2.2.    Platformadan istifadə etmək üçün siz qeydiyyatdan keçməli və istifadəçi adı və şifrəsi ilə hesab yaratmalısınız.

2.3.    You must provide accurate and complete information and must update the account information as needed to keep the information accurate and complete. We do not screen any Projects or endorse any user content on the Website.

2.3.    Siz dəqiq və dolğun məlumat təqdim etməli və məlumatın dəqiq və dolğun olması üçün hesab məlumatlarını zəruri olduqca yeniləməlidir. Platforma heç bir Layihəni öz adından nümayiş etdirmir və Saytdakı hər hansı bir istifadəçi məzmununu təsdiqləmir.

2.4.    We may offer additional services, including helping with drafting Project content, assisting with the design of Projects, and referring vendors and other service providers to you. Any such services will be subject to a separate Terms between you and us. If we choose so, in which case we will notify you and agree the terms of such services beforehand. Even where we help with the Project, you bear sole responsibility for the Project and must comply with all obligations in the Terms as the only responsible party for the Project.

2.4.    Biz sizə əlavə xidmətlər təklif edə bilərik, o cümlədən Layihə məzmununu, Layihələrin dizaynını hazırlamaqda sizə kömək edə və satıcıları və digər xidmət təminatçılarını sizə yönəldə bilərik. Bütün belə əlavə xidmətlər üçün aramızda ayrıca müqavilə bağlanmalıdır, bu barədə biz öz mülahizəmiz ilə sizə xəbər göndərə və sizinlə bu şərtləri əvvəlcədən razılaşdıra bilərik. Layihə ilə bağlı bizim sizə kömək etməyimizə baxmayaraq, siz Layihə üçün şəxsən məsuliyyəti daşıyırsınız və Layihənin yeganə cavabdeh tərəfi olaraq Şərtlərdəki bütün öhdəliklərə əməl etməyi öhdənizə götürürsünüz.

2.5.    The Fundraiser may not:

a)      impersonate anyone else;

b)      choose a username that may offend someone or violate any individual’s rights;

c)      take any action that infringes or violates rights of other people or companies, violates the law, or breaches any contract or legal duty you may have toward any party;

 

d)      distribute unsolicited or unauthorized advertising or promotional material, or any junk mail, spam, or chain letters; run mail lists, listservs, or any kind of autoresponder or spam on or through the Platform.

e)      distribute software viruses or any other programs designed to interfere with (1) the proper function of any software, hardware, or equipment on the Site or (2) the use of the Platform by any other user.

f)       bypass any measures that Wish.az has put in place to secure Platform or Services, take actions to gain unauthorized access to any system, data, passwords, or other Platform or User information or Services, reverse engineer or take apart any aspect of the Services to access any underlying information, or use any kind of software to “crawl” or “spider” any part of the Platform;

g)      include in Project any information or request, or use the financial means obtained from the Project for the purpose of funding payments to any officer or employee of a governmental authority, or any person controlled by a governmental authority, or any political party, official of a political party, candidate for political office, or anyone else acting in an official capacity, in furtherance of an offer, payment, promise to pay, or authorization of the payment or giving money, or anything else of value, to any person in violation of any anti-corruption laws of applicable law.

h)      include in Project any information or request, or use the financial means obtained from the Project for the purpose of funding payments to any person, representative or employee or any other person controlled by a of a terrorist organization defined as such in the applicable law, or anyone else suspected as acting for purposes of terrorism, in furtherance of an offer, payment, promise to pay, or authorization of the payment or giving money, or anything else of value, to any person in violation of any anti-terrorism laws of the applicable law, for the purpose of funding, financing or facilitating any activities, business or transaction of or with any person who may be defined as terrorist, or in any sanctioned country or in any manner that would result in the violation of any sanctions applicable to any Party thereto.

2.5.    Elan verənə qadağandır:

a) başqasını təqlid etmək;

b) kimisə təhqir edə biləcək və ya hər hansı bir şəxsin hüquqlarını pozan istifadəçi adı seçmək;

c) digər insanların və ya şirkətlərin hüquqlarını pozan, qanunu pozan və ya hər hansı bir tərəfə aid ola biləcək hər hansı bir müqavilə və ya qanuni vəzifəni pozan hər hansı bir hərəkət etmək;

d) tələb olunmayan və ya icazəsiz reklam və ya tanıtma materialı və ya arzuolunmaz poçt, spam və ya zəncir məktubları yaymaq; poçt siyahılarını, siyahıları və ya Platforma vasitəsilə hər hansı bir avtomatik cavablandırma və ya spam göndərmək;

e) Proqram viruslarını və ya Platformadakı hər hansı bir proqram, hardware və ya avadanlığın düzgün işləməsinə mane olan və ya (2) Platformanın hər hansı digər istifadəçi tərəfindən istifadəsinə müdaxilə edən proqramları yaymaq;

f) Platformanın və Xidmətlərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Platformanın tətbiq etdiyi hər hansı tədbiri dəf etmək, hər hansı bir sistemə, məlumata, şifrəyə və ya digər Platforma, İstifadəçi məlumatları və ya Xidmətlərə icazəsiz giriş əldə etmək üçün cəhd göstərmək, hər hansı məlumatı əldə etmək üçün revers mühəndis və ya digər yolla Xidmətlərin hər hansı bir hissəsini ayırmaq, yaxud hər hansı bir proqramdan istifadə etməklə Platformanın hər hansı bir hissəsində icazəsiz gəzmək;

g) Qüvvədə olan qanunvericilik üzrə korrupsiyaya qarşı tələbləri pozmaqla, hökümət orqanının vəzifəli şəxsinə və ya işçisinə və ya dövlət orqanının nəzarəti altında olan hər hansı bir şəxsə və ya hər hansı bir siyasi partiyaya, siyasi partiyanın vəzifəli şəxsinə və ya rəsmi şəxs qismində çıxış edən hər hansı digər şəxsə təklif, ödəniş, ödəniş vədi, ödənişin təsdiqi, pulun və ya digər qiymətli əşyanın verilməsi ilə bağlı ödənişlərin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə Layihəyə hər hansı bir məlumat və ya sorğu daxil etmək və ya Layihədən əldə edilmiş maliyyə vəsaitlərindən istifadə etmək.

h) Tərəflərdən hər hansı birinə tətbiq olunan hər hansı sanksiyanı pozmaqla, qüvvədə olan qanunvericilik üzrə terrorçu təşkilat kimi müəyyən olunan təşkilatın hər hansı şəxsinə, nümayəndəsinə və ya işçisinə, yaxud bu təşkilat tərəfindən idarə olunan digər şəxsə, yaxud terrorist məqsədlər ilə əlaqədar fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı şübhə  olan digər şəxsə təklif, ödəniş, ödəniş vədi, ödənişin təsdiqi, pulun və ya digər qiymətli əşyanın verilməsi ilə bağlı terrorçu kimi təyin oluna bilən şəxsi maliyyələşdirmə, vəsait vermə və ya hər hansı fəaliyyətinə, sahibkarlığa və ya dəstək göstərmə məqsədilə ödənişlərin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə Layihəyə hər hansı bir məlumat və ya sorğu daxil etmək və ya Layihədən əldə edilmiş maliyyə vəsaitlərindən istifadə etmək.

2.6.    If the Fundraiser suspects or discovers any unauthorized use of its account, the Fundraiser shall notify Wish.az immediately.

2.6.    Əgər Elan verən hesabından icazəsiz istifadədən şübhələnirsə və ya aşkar edərsə, Elan verən dərhal Wish.aza məlumat verməlidir.

2.7.    Wish.az is not responsible for any loss of information.

2.7.  Wish.az hər hansı bir məlumat itkisinə görə məsuliyyət daşımır.

2.8. The Wish.az may remove user Content that violates the Terms at its sole discretion. Removing user Content or terminating an account is not an action Platform takes lightly, and it may take a while to investigate and determine if user Content or an account should be removed. It is at Wish.az’s sole discretion whether to discuss the reasons regarding the removal of user Content including the termination of any Project.

2.8.  Wish.az Müqaviləni pozan İstifadəçi məzmununu öz istəyi ilə silə bilər. İstifadəçi məzmununu silmək və ya hesabı ləğv etmək, Wish.azın araşdırılmadan həyata keçirdiyi tədbir deyil və İstifadəçi məzmununun və ya hesabın silinməsinin araşdırılması və müəyyənləşdirilməsi bir qədər vaxt tələb edə bilər. İstifadəçi məzmununun silinməsi ilə bağlı səbəbləri, o cümlədən hər hansı bir Layihənin ləğv edilməsini müzakirə edib-etməmək müstəsna olaraq Wish.azın ixtiyarındadır.

3.      The Project

3.      Layihə

3.1.  No terms of the Project may be changed after the submission of the relevant Application Form, unless approved by Wish.az after careful consideration at the request of the Fundraiser.

3.1.    Müvafiq Ərizə formasının təqdim edilməsindən sonra Layihənin heç bir şərti dəyişdirilə bilməz. İstisna olaraq Wish.az Elan verənin bu haqda müraciətini diqqətlə nəzərdən keçirərək buna icazə verə bilər.

3.2.    If the Project has not reached its Funding Target by the Project Funding Date, subject to the Project category selected by the Fundraiser in the Application Form, Wish.az shall proceed with one of the following:

a)     For Start-up Projects Contribution amounts less than 20% (twenty per cent) of the Funding Target shall be returned in full amount to the Sponsor, otherwise Contributions shall be transferred to the Fundraiser subject to applicable Service Fee as set out in the clause 7 of this Terms.

b)    For Donations Projects Funding Target is not applied, accordingly Contributions shall be transferred to the Fundraiser subject to applicable Service Fee as set out in the clause 7 of this Terms.

3.2.    Layihə üzrə Maliyyələşmə tarixinin başa çatmasına qədər toplanan Pul qoyuluşları Maliyyələşmə hədəfinə çatmadıqda Elan verənin Ərizədə qeyd etdiyi Layihə kateqoriyasına uyğun olaraq Wish.az aşağıdakılardan birini yerinə yetirir:

a)     Start-up Layihəsi ilə bağlı Maliyyələşmə hədəfinin 20%-dən (iyirmi faizindən) az olan Pul qoyuluşları tam məbləğdə Sponsora geri qaytarılır, digər hallarda Pul qoyuluşları 7-ci maddədə müəyyən olunan qaydada müvafiq Xidmət haqqı tutulmaqla Elan verənə ödənilir.

b)     Xeyriyyə Layihəsi ilə bağlı Maliyyələşmə hədəfi tətbiq olunmadığından Pul qoyuluşları Müqavilənin 7-ci maddəsində müəyyən olunan qaydada müvafiq Xidmət haqqı tutulmaqla Elan verənə ödənilir.

3.3.  If the Project’s Funding Target has been met, then Contributions shall be transferred to the Fundraiser subject to applicable Service Fee as set out in the clause 8 of these Terms.

3.3.  Layihə üzrə toplanan Pul qoyuluşları Maliyyələşmə hədəfinə çatdığı təqdirdə Pul qoyuluşları bu Şərtlərin 8-ci maddəsində müəyyən olunan qaydada müvafiq Xidmət haqqı tutulmaqla Elan verənə ödənilir :

4.      Project Developments

4.      Layihə təkmilləşmələri

The Fundraiser acknowledges and agrees that Fundraiser:

4.1.  will use reasonable endeavours to complete the development of the Project as set out in the Application Form.

4.2.    may sub-contract any of its obligations under the Project without obtaining the consent of the Sponsor.

4.3.    If fails to complete the development of the Project before the date set out in the Application form, then must do so as soon as practicable following such date.

Elan verən qəbul edir və razılaşır ki:

4.1.    Ərizə Formasında göstərilən Layihə üzrə işləri başa çatdırmaq üçün Elan verən ağlabatan şəkildə səy göstərəcəkdir.

4.2.    Sponsorun razılığını almadan Layihə üzrə özünün hər hansı bir öhdəliyini üçüncü şəxsə tapşıra bilər.

4.3.    Əgər Layihənin işlənməsini ərizə formasında göstərilən tarixdən əvvəl başa çatdıra bilmirsə, bu tarixdən sonra mümkün olan ən qısa müddətdə bunu etməlidir.

5.      Equity and Perks

5.      Pay və Mükafatlar

5.1.    The Fundraiser may offer Sponsors Equity in relation to the level of Contribution selected by the Sponsor, by specifying about it in the Application Form.

5.1.  Elan verən Pul qoyuluşunun məbləğinə mütənasib olaraq Ərizə formasında bu barədə qeyd apararaq Sponsor üçün Pay təklif edə bilər.

5.2.    If such Equity specified in the Application Form include access to business management of the Project, then:

5.2.  Əgər Ərizə formasında göstərilən bu Pay Layihənin biznes idarəçiliyi ilə bağlıdırsa:

a)     The Fundraiser agrees to accept all the Sponsors making Contribution as future share holders of (i) the Project, (ii) business in the Project, or (iii) company in the Project;

b)     The Fundraiser agrees to execute official transactions and due documentation of such Equity with all the Sponsors outside the Platform.

c)     Wish.az shall have no obligation or liability before any of the Fundraiser or Sponsor in relation the execution such and Equity declared in the Application Form of the Fundraiser.

a)      Elan verən qəbul edir ki, Pul qoyuluşlarını yerinə yetirən bütün Sponsorlar (i) Layihədə, (ii) Layihə daxilində biznesdə, yaxud (iii) Layihə daxilindəki hüquqi şəxsdə gələcək pay sahibləridirlər;

b)      Elan verən razılaşır ki, bu Pay ilə bağlı Sponsorlarla bütün rəsmi sövdələşmələri və qanun üzrə sənədləşmələri kənarda, Platformadan xaricdə aparacaqdır;

c)      Wish.az Elan verənin Ərizə formasında elan etdiyi bu Payın rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı nə Elan verənin, nə də Sponsorun qarşısında heç bir öhdəlik və ya məsuliyyət daşımır.

5.3.    The date to deliver the Equity is an estimate by the Fundraiser (not Wish.az) and there is no guarantee that the Fundraiser will fulfill and deliver the Equity by that date set out (if done so) in the Application Form. Wish.az does not guarantee or represent that Contributions will be used as promised, that Fundraiser will deliver the Equity, or that the Project will achieve its goals. Wish.az also does not endorse, guarantee, make representations, or provide warranties regarding the quality, safety, morality or legality of any Project, Equity or Contribution, or the truth or accuracy of content posted on the Platform.

5.3.  Payın veriləcəyi tarix Elan verən tərəfindən irəli sürülən bir plandır (Wish.az tərəfindən deyil) və bu Şərtlər ilə Elan verənin bu Payı Ərizədə göstərilən tarixə qədər (əgər göstərilibsə) yerinə yetirəcəyinə və Sponsora verəcəyinə zəmanət verilmir. Wish.az Pul qoyuluşlarının vəd edildiyi kimi istifadə ediləcəyinə, Elan verənin Payı verəcəyinə və ya Layihənin məqsədlərinə çatacağına zəmanət vermir və ya Elan verəni təmsil etmir. Wish.az həmçinin Layihə, mükafat və ya pul qoyuluşu, Platformada yerləşdirilən məzmunun həqiqiliyi və ya düzgünlüyü ilə bağlı keyfiyyət, təhlükəsizlik, əxlaqilik və ya qanuniliyi barədə təminat və ya zəmanət vermir.

6.      Contribution and Payment

6.      Pul qoyuluşu və ödəniş

6.1.  The Sponsor pays the Contribution to the Project voluntarily and at sole discretion and risk of the Sponsor by transferring money to the account of the Platform using the Website.

 

6.1.  Sponsor Saytdan istifadə edərək Platformanın hesabına pul köçürməklə könüllü olaraq və Sponsorun riski ilə Layihəyə Pul qoyuluşu edir.

6.2.  All Contribution amounts are stated exclusive of VAT, unless the context requires otherwise.

6.2.  Konteksdən digər halın irəli gəlməsi istisna olmaqla, bütün Pul qoyuluşları ƏDV xaric məbləğlərdən ibarətdir.

 

6.3.  The Fundraiser may issue an invoice for the Contribution to the Sponsor at any time if the Sponsor requires so. The Sponsor shall pay the Contribution to the Developer within 30 days following the date of issue of an invoice.

6.3.  Sponsorun tələb etdiyi təqdirdə Elan verən Sponsora Pul qoyuluşu üçün hesab-faktura təqdim edə bilər. Sponsor hesab-fakturanın verildiyi tarixdən sonra 30 gün ərzində Pul qoyuluşunu ödəməlidir.

6.4.  Contributions must be paid by credit or debit card in accordance with the instructions on the Application Form or using such other method as the Platform may agree to in writing from time to time.

6.4.  Pul qoyuluşları Ərizə formasında göstərilən təlimata uyğun olaraq kredit və ya debet kartı ilə ödənilməlidir, Platforma tərəfindən vaxtaşırı digər ödəniş formaları da təklif edilə bilər.

6.5.  Wish.az shall pay to the Fundraiser the total of all Contribution amounts contributed by all Sponsors within 15 (fifteen) days from Fundraiser’s online request on the Platform after the Project end date. Such Contributions shall be paid or transferred to the card account of the Fundraiser as included in the Application Form.

6.5.  Wish.az Layihənin başa çatması tarixindən sonra Elan verənin Platformada Pul ayırmalarının verilməsi haqqında real vaxt rejimində (online) verdiyi sorğusu əsasında həmin sorğudan etibarən 15 (on beş) gün ərzində bütün Sponsorların Pul qoyuluşları məbləğlərinin hamısını Elan verənə ödəyir. Pul qoyuluşları Elan verənin Ərizə formasında qeyd etdiyi kart hesabına ödənilir və ya köçürülür.

6.6.  Notwithstanding to any other provision of this Ageement, Fundraiser should not assume that it will receive Contributions made to a Project even after the Project has ended and the fundraising goal has been reached. There may be a delay between the end of a Project and Wish.az’s remittance of Contributions to the Fundraiser for a number of reasons including, but not limited to, refunds, chargeback disputes, fraud, these Terms or other policy violations, or any other situation. For example, Platform may withhold Contributions made to a Project if the Fundraiser violates any terms of this Terms.

6.6.  Bu Şərtlərnin digər müddəalarında göstərilənlərə baxmayaraq, Elan verən Layihənin müddətinin başa çatmasından və Maliyyələşmə hədəfinin tamamlanmasından sonra belə, Layihəyə edilən Pul qoyuluşlarını alacağını güman etməməlidir. Layihənin başa çatması ilə Wish.az bir sıra səbəblərə görə, o cümlədən geri ödənilməli vəsaitin qaytarılması, geri ödəniş haqqında mübahisələr, saxtakarlıq, Müqavilə şərtləri və ya digər qayda pozuntuları və ya hər hansı digər bir səbəblə Elan verənə Pul qoyuluşlarının köçürülməsini gecikdirə bilər. Məsələn, Elan verən bu Sazişin hər hansı bir şərtini pozduğu təqdirdə Wish.az Layihəyə edilən Pul qoyuluşlarını tuta bilər.

6.7.  The Fundraiser acknowledges that the aggregate contributions received by the Platform in respect of the Project may exceed the Funding Target. İn this case, Wish.az may at its sole discretion:

6.7.  Elan verən, Layihə ilə əlaqədar Platforma tərəfindən alınan Pul qoyuluşlarının cəminin maliyyələşdirmə hədəfindən çox ola biləcəyini qəbul edir. Bu halda Wish.az yalnız öz mülahizəsi ilə:

a)   retain all or a part of any excess itself; or 

a)    artıq məbləğin hamısını və ya bir hissəsini saxlaya; və ya

b)   apply all or part of any excess to other crowd-funded projects.

b)    artıq məbləğin hamısını və ya bir hissəsini digər Layihələrə yönəldə bilər.

7.      Service Fee

7.      Xidmət haqqı

7.1.  There are no fees for creating an account on the Platform. Fundraisers are charged a Service Fee portion of the Contributions they raise in the following manner:

7.1.  Platformada hesab yaratmaq üçün heç bir ödəniş tələb edilmir. Wish.az Elan verənlərin topladıqları Pul qoyuluşlarından aşağıdakı qaydada Xidmət haqqı tutur:

a)      For Start-up Projects Contribution amounts not less than twenty per cent (20%), but less than fourty per cent (40%) of the Funding Target ten per cent (10%) Service Fee;

b)      For Start-up Projects Contribution amounts not less than fourty per cent (40%), but less than seventy per cent (70%) of the Funding Target sevent point five per cent (7.5%) Service Fee;

c)      For Start-up Projects Contribution amounts not less than seventy per cent (70%) of the Funding Target five per cent (5%) Service Fee;

d)      For Donation Projects two per cent (2%) Service Fee.

a)      Start-up Layihəsi ilə bağlı Maliyyələşmə hədəfinin iyirmi faizindən (20%) az olmayan, lakin qırx faizindən (40%) az olan Pul qoyuluşları üçün on faiz (10%) Xidmət haqqı;

b)       Start-up Layihəsi ilə bağlı Maliyyələşmə hədəfinin qırx faizindən (40%) az olmayan, lakin yetmiş faizindən (70%) az olan Pul qoyuluşları üçün yeddi tam onda beş faiz (7,5%) Xidmət haqqı;

c)      Start-up Layihəsi ilə bağlı Maliyyələşmə hədəfinin yetmiş faizindən (70%) az olmayan Pul qoyuluşları üçün beş faiz (5%) Xidmət haqqı;

d)      Xeyriyyə Layihəsi ilə bağlı iki faiz (2%) Xidmət haqqı.

8.      Taxes

8.      Vergilər

 Taxing authorities may classify Contributions as taxable income to the Fundraiser and any beneficiary who will receive funds directly from the applicable Campaign. Wish.az may ask for the identification documents, documents confirming address, tax identification number (TIN) of all Fundraisers and any beneficiaries so that Wish.az may report taxable income to the relevant taxing authorities. Wish.az will provide Fundraisers with a tax document if required by the relevant taxing authorities. Platform is unable to provide any Fundraiser or third party with tax advice and suggests that such Fundraiser or third parties consult with tax advisors of their choice.

Vergi orqanları Pul qoyuluşlarını Elan verənə və ya toplanmış vəsaitdən vəsait əldə edən hər hansı bir faydalanan üçün həmin məbləği vergi tutulan gəlir kimi təsnif edə bilər. Wish.az şəxsiyyəti təsdiq edən sənədləri, ünvanını təsdiq edən sənədləri, bütün Elan verənlərin və hər hansı bir faydalanan şəxsin vergi identifikasiya nömrəsini (VÖEN) tələb edə bilər ki, Wish.az vergi tutulan gəlirləri müvafiq vergi orqanlarına bildirsin. Wish.az müvafiq vergi orqanlarının tələb etdiyi təqdirdə Elan verənə və ya digər faydalanan şəxslərə dair sənədləri vergi orqanına təqdim edəcəkdir. Wish.az hər hansı bir Elan verənə və ya üçüncü tərəfə vergi ilə bağlı məsləhət verə bilmir və bu kimi Elan verən və ya üçüncü şəxslərin seçdikləri vergi məsləhətçiləri ilə məsləhətləşmələrini təklif edir.

9.      Warranties

9.      Zəmanətlər

9.1.    Wish.az acknowledges and agrees that:

a)      all Intellectual Property Rights in the Project are and will remain the exclusive property of the Fundraiser;

b)      nothing in the Terms will serve to assign or transfer any Intellectual Property Rights in the Project from the Fundraiser to Wish.az (or to the Sponsor or any other person); and

c)      Wish.az's only rights to use the Project information shall be under the conditions set out in these Terms..

9.1.  Wish.az bunu qəbul edir və razıdır ki:

a)      Layihədəki bütün Əqli mülkiyyət hüquqları Elan verənin müstəsna mülkiyyətidir və bundan sonra da belə qalacaqdır;

b)      Şərtlərdə heç bir bənd Layihəyə aid hər hansı Əqli mülkiyyət hüququnu Elan verəndən Wish.aza (və ya Sponsor və ya hər hansı digər şəxsə) verməyə və ya ötürməyə xidmət etmir; və

c)      Wish.azın Layihə məlumatlarından istifadə etmək hüququ bu Şərtlərdə göstərilən müddəalara uyğun olmalıdır.

9.2.    The Fundraiser warrants to Wish.az that it has the legal right and authority on Intellectual Property that may be included in the Project.

9.2.  Elan verən Wish.aza zəmanət verir ki, Layihəyə daxil ola bilən Əqli mülkiyyət üzrə qanuni hüquq və səlahiyyətə malikdir.

9.3.    The Fundraiser also warrants to Wish.az:

9.3.  Elan verən həmçinin Wish.aza zəmanət verir ki:

a)      that it has the legal right and authority to enter into and perform its obligations under the Terms;

a)      Şərtlər çərçivəsində öhdəliklərini icra etmək və yerinə yetirmək üçün qanuni hüquqa və səlahiyyətə malikdir;

b)      that it will perform its obligations under the Terms with reasonable care and skill; and

b)      Şərtlər üzrə öhdəliklərini ağlabatan diqqət və bacarıqla yerinə yetirəcəkdir; və

c)      In case the Fundraiser is a physical person, (i) it is a citizen of Azerbaijan Republic or holds permanent stay permit in this country and (ii) it is over 18 years old.

c)      Elan verən fiziki şəxsdirsə, o, (i) Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır, yaxud bu ölkədə daimi yaşayış icazəsi vardır, (ii) 18 yaşı tamam olmuşdur.

9.4.    The Fundraiser acknowledges that complex Platform is never wholly free from defects, errors and bugs, and the Platform gives no warranty or representation that the Website will be wholly free from such defects, errors and bugs.

9.4.  Elan verən qəbul edir ki, Platformada daim qüsur, səhv və xəta ola bilər, Wish.az Platformanın bu cür qüsurlardan, səhvlərdən və xətalardan tam azad olacağına dair heç bir qarantiya və ya zəmanət vermir.

9.5.    Parties shall keep confidential the information, which is defined as personal information or commercial secret under the law, that they become aware in the course of these Terms.

9.5.  Tərəflər bu Şərtlər çərçivəsində onlara məlum olan qanunvericilik üzrə fərdi və kommersiya sirri təşkil edən məlumatların konfidensiallığını qoruyurlar.

9.6.        All of the parties' warranties and representations in respect of the subject matter of the Terms are expressly set out in the terms of the Terms.  To the maximum extent permitted by applicable law, no other warranties or representations concerning the subject matter of the Terms will be implied into the Terms.

9.6.  Tərəflərin Şərtlərin predmetinə dair bütün zəmanətləri və iradələri Şərtlərin müddəalarında açıq şəkildə göstərilmişdir. Qüvvədə olan qanunvericilik ilə nəzərdə tutulan hallar nəzərə alınmaqla, Şərtlərdə bu Şərtlərin predmetinə aid heç bir digər zəmanət və ya təminat müəyyən edilmir.

10.   Intellectual Property

10.   Əqli mülkiyyət

10.1.  Platform’s Services, content and marks, are legally protected in a number of ways, including pursuant to copyright, trademark, patent, trade secrets, and other laws of the Republic Azerbaijan and international intellectual-property laws ratified by Azerbaijan. The Fundraiser agrees to respect all copyright and other legal notices, information, and restrictions contained in any content, Services, or marks accessed through the Website or the Services. Fundraiser agrees not to change, translate, or otherwise create derivative works of the Services.

10.1. Wish.azın xidmətləri, məlumatları və nişanları Azərbaycan Respublikasının müəllif hüquqları, əmtəə nişanları, xidmət nişanları, patent, kommersiya sirri haqqında qanunlarına və Azərbaycan Respublikası tərəfindən qəbul olunmuş beynəlxalq əqli mülkiyyət normalarına uyğun olaraq qanuni şəkildə qorunur. Elan verən, Platforma xidmətləri vasitəsilə əldə edilən hər hansı məzmunda, xidmətdə və ya nişanda olan bütün müəllif hüquqları və digər qanuni bildirişlərə, məlumatlara və məhdudiyyətlərə hörmət etməyə razılaşır. Elan verən xidmətləri dəyişdirməmək, tərcümə etməmək və ya başqa bir şəkildə törəmə əsərlər yaratmamaqla bağlı razılaşır.

10.2.  Platform grants the Fundraiser a limited license (that is temporary, non-exclusive, non-sublicensable, and non-transferrable) to access and use the Platform and relative content solely for use of the Services in accordance with these Terms. Fundraiser may not reproduce, redistribute, transmit, assign, sell, broadcast, rent, share, lend, modify, adapt, edit, create derivative works of, license, or otherwise transfer or use any content or other information unless Wish.az gives the Fundraiser express written permission to do so. Wish.az reserves the right to revoke this limited license to access and use User Content and Wish.az’s Content at any time and in our sole discretion.

10.2. Wish.az Elan verənə Platformadan və müvafiq məlumatlardan yalnız bu Şərtlər üzrə Xidmətlər ilə əlaqədar istifadə etmək üçün məhdud icazə verir (bu icazə müvəqqətidir, yalnız Elan verən üçün nəzərdə tutulmayıb, Elan verən tərəfindən üçüncü şəxsə verilə və ötürülə bilməz). Wish.az Elan verənə icazə vermədiyi təqdirdə bu Şərtlər ilə əlaqədar heç bir məlumatı üçüncü şəxs üçün işləyə, ona paylaya, ötürə, verə, sata, yayımlaya, icarəyə verə, paylaşa, istifadəyə verə, dəyişdirə, uyğunlaşdıra, düzəliş edə, törəmə əsərləri yarada, lisenziya ilə verə və ya başqa bir şəkildə ötürə və ya istifadə edə bilməz. Bunu etmək üçün Wish.azdan yazılı icazə alınmalıdır. Wish.az istənilən vaxt İstifadəçi məzmununa və Wish.azın məzmununa daxil olmaq və onlardan istifadə etmək üçün bu məhdud lisenziyanı ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır.

11.      Limitation of Liability

11.      Məsuliyyətin hədləri

11.1.  Fundraiser is aware that it is solely responsible for fulfilling the obligations of the Project. If the Fundraiser is unable to perform on this, or any of Fundraiser’s legal obligations, it may be subject to legal action by Sponsors.

11.1.  Elan verən xəbərdardır ki, Layihə üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün məsuliyyət daşıyır. Elan verən hər hansı bir qanuni öhdəliyini yerinə yetirə bilmirsə, Sponsorlar tərəfindən qanuni tədbir görülə bilər.

11.2.     Wish.az offers a limited refund to Sponsors in accordance with these Terms or terms of any Termss of the Wish.az with Sponsors. Refunds outside of these Terms and terms of any Termss of Wish.az with Sponsors must be handled by the Fundraiser, and Platform has no obligation to provide any refunds or become involved with any dispute between a Fundraiser and Sponsor. Platform reserves the right to terminate user accounts and remove Projects for any abuse of the refund policy under this clause of 11.2. Wish.az reserves its right to issue refunds at its own discretion outside of the refund policy of this clause of 11.2.

11.2.  Wish.az bu Şərtlərə və Wish.azın Sponsorlarla bağladığı hər hansı bir digər müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq Sponsorlara pulların geri qaytarılması ilə bağlı məhdud hüquqlar təklif edir. Bu Şərtlər və Wish.azın Sponsorlarla bağladığı digər müqavilələrin xaricində olan geri ödənişlər Elan verən tərəfindən tənzimlənməlidir, Wish.az bu geri ödənişləri təmin etmək və ya Elan verən və Sponsor arasındakı hər hansı bir mübahisədə iştirak etmək öhdəliyini daşımır. Wish.az bu 11.2-ci  bəndə əsasən istifadəçi hesablarını ləğv etmək və pulun geri qaytarılması haqqında müddəalardan sui-istifadə hallarına görə itifadəçi hesabını ləğv etmək və Layihələri Platformadan silmək hüququnu özündə saxlayır. Wish.az pulların geri qaytarılması haqqında 11.2-ci bəndində göstərilən müddəalar xaricində öz mülahizəsi ilə geri qaytarılma həyata keçirmək hüququnu özündə saxlayır.

11.3.     Nothing in these Terms shall:

11.3.  Bu Şərtlərdəki heç bir müddəa:

a)    limit or exclude the liability of a Party for fraud or fraudulent misrepresentation by that party;

a)      hər hansı Tərəfin fırıldaqçılıq və ya bu tərəfin saxta məlumat verməsi üçün məsuliyyətini məhdudlaşdırmır və ya istisna etmir;

b)      limit any liability of a party in any way that is not permitted under applicable law; or

b)      tərəflərin hər hansı məsuliyyətini qüvvədə olan qanunvericiliklə icazə verilməyən hər hansı bir şəkildə məhdudlaşdırmır; və ya

c)      exclude any liability of a party that may not be excluded under applicable law.

c)      Tərəfin qüvvədə olan qanunvericilik ilə istisna edilməsi mümkün olmayan məsuliyyətini istisna etmir.

11.4.     The limitations and exclusions of liability set out in this Clause 12 and elsewhere in these Terms govern all liabilities arising under the Terms or in relation to the subject matter of the Terms, including liabilities arising in contract, in tort (including negligence) and for breach of statutory duty.

11.4.  Şərtlər çərçivəsində və ya Şərtlərin predmeti ilə əlaqədar yaranan bütün məsuliyyətlər, o cümlədən müqavilədən, deliktdən (o cümlədən səhlənkarlıq) və qanuni tələbin pozulması ilə əlaqədar məsuliyyətlər 12-ci maddədə və Şərtlərin başqa maddələrində müəyyən edilmiş məsuliyyətin hədləri və müvafiq istisnalar ilə tənzimlənir.

11.5.     The Website or Services may be unavailable for scheduled maintenance and other reasons, including unplanned outages and other malfunctions. Wish.az is not responsible if the Platform or Services are unavailable, or if Fundraiser loses any data, information, or User Content for any reason.

11.5.  Planlaşdırılmamış arakəsilmələr və digər nasazlıqlar da daxil olmaqla planlı təmir və digər səbəblərə görə Platforma və ya Xidmətlərdən istifadə mümkün olmaya bilər. Platforma və ya Xidmətlərdən istifadə mümkün olmadıqda və ya bu və ya digər səbəbdən Elan verən hər hansı bir səbəbdən hər hansı bir məlumatı və ya İstifadəçi haqqında məlumatı itirirsə Wish.az məsuliyyət daşımır.

11.6. The Platform shall also not be liable to the Fundraiser for:

11.6.  Wish.az həmçinin aşağıdakılar ilə əlaqədar Elan verən qarşısında məsuliyyət daşımır:

a)      any loss of profits, income, revenue, use, production or anticipated savings, loss of business, contracts or commercial opportunities;

a)      hər hansı əldən çıxmış fayda, gəlir, mənfəət, istifadə, istehsal və ya ehtimal olunan əmanət, sahibkarlıq fəaliyyətinin əldən çıxması, müqavilələr və ya kommersiya imkanlarının əldən çıxması;

b)      any loss of or damage to goodwill or reputation.

b)      işguzar nüfuz və ya şəxsi nüfuza dəyən zərər;

c)      any loss or corruption of any data, database or software.

c)      hər hansı bir məlumatın, verilənlər bazasının və ya proqramın itirilməsi və ya pozulması;

d)      any losses arising out of a Force Majeure Event.

d)      Fors-Major hadisəsi nəticəsində yaranan zərər.

11.7.   Fundraiser agrees to defend, indemnify and hold harmless Wish.az, Wish.az’s subsidiaries and affiliated companies, and Wish.az officers, directors, employees, partners, contractors, representatives, agents, and third party providers from and against any and all claims, causes of action, damages, obligations, losses, liabilities, costs or debt, and expenses (including reasonable attorneys' fees and costs) and all amounts paid in settlement arising from or relating to, breach of the terms of the Terms or violation of any applicable laws. Wish.az reserves the right, in its sole discretion and at its own expense, to assume the exclusive defence and control of any matter for which Fundraiser has agreed to indemnify the Wish.az and Fundraiser agrees to assist and cooperate with the Wish.az as reasonably required in the defence or settlement of any such matters.

11.7.  Elan verən Wish.azı, Wish.azın törəmə və əlaqəli şirkətlərini və Wish.azın rəhbər işçiləri, direktorları, işçiləri, tərəfdaşları, podratçıları, nümayəndələri, agentləri və üçüncü tərəf təminatçıları ilə hər hansı bir iddia, iddianın əsası, zərər, öhdəlik, məsuliyyət, qiymət, borc və xərclər (hüquqşünas haqları və xərcləri daxil olmaqla) və Şərtlər üzrə müdəaların pozulması və ya tətbiq olunan qanunların pozulması ilə əlaqədar və ya ödənilməsi ilə əlaqədar bütün məbləğlərdən müdafiə etməyə, bunlarla bağlı kompensasiya etməyə və zərərdən qorumağa razılaşır. Wish.az öz qərarı ilə və öz hesabına Elan verənin kompensasiyanı ödəməyə razılıq verdiyi hər hansı bir məsələnin müstəsna müdafiəsini və nəzarətini tələb etmək hüququnu özündə saxlayır və Elan verən bu məsələlərin müdafiə olunmasında və həllində Wish.aza kömək etməyə razılaşır.

11.8.  The Wish.az’s aggregate liability to the Fundraiser under the Terms will not exceed the greater of:

11.8.  Wish.azın bu Şərtlər üzrə Elan verən qarşısında ümumi məsuliyyəti aşağıdakılardan daha çox olmayacaq:

a)      100.00 (one hundred) Manats; and

a)      100,00 (bir yüz) manat; və

b)      the total amount paid and payable by the Sponsor to the Fundraiser under the Terms.

b)      Sponsor tərəfindən bu Şərtlər əsasında Elan verənə ödənilmiş və ödənilməli olan ümumi məbləğ.

12.      Termination

12.      Xitam

12.1. The Fundraiser may terminate the Terms at any time before the Funding Target is met, using the Fundraiser's account interface on the Platform.

12.1. Elan verən, Elan verənin Platformadakı hesab interfeysindən istifadə edərək, Maliyyələşdirmə hədəfinə çatmazdan əvvəl istənilən vaxt Müqaviləni ləğv edə bilər.

12.2. Wish.az may terminate the Terms at any time before the Funding Target is met, by giving written notice of termination to the Sponsor.

12.2. Wish.az Layihənin Maliyyələşdirmə hədəfinə çatmazdan əvvəl, sponsora yazılı bildiriş göndərməklə Müqaviləni ləğv edə bilər.

12.3. Either party may terminate the Terms immediately by giving written notice to the other party if the other party commits any material breach of any term of the Terms, and: 

12.3.  Tərəflərdən hər biri qarşı tərəfin Şərtlərin hər hansı müddəasını aşağıdakı şərtlər nəzərə alınmaqla ciddi şəkildə pozduğuna görə qarşı tərəfə yazılı bildiriş göndərməklə Şərtləri dərhal ləğv edə bilər:

a)      the breach is not remediable; or 

a)      pozuntunu aradan qaldırmaq mümkün deyil; və ya

b)      the breach is remediable, but the other party fails to remedy the breach within 1 day of receipt of a written notice requiring it to do so.

b)      pozuntunun aradan qaldırılması mümkündür, lakin qarşı Tərəfin pozuntunu aradan qaldırması bununla bağlı yazılı bildiriş aldıqdan sonra 1 (bir) gün ərzində mümkün deyil.

12.4.Either party may terminate the Terms immediately by giving written notice to the other party if: 

12.4. Tərəflərdən hər biri aşağıdakı hallarda qarşı tərəfə yazılı bildiriş göndərməklə dərhal Müqaviləni ləğv edə bilər:

a)      it is discovered that at the time of entering into this Terms the other Party did not have legal right and authority to enter into and perform its obligations under this Terms.

a)      bu Şərtlərin bağlanması zamanı digər Tərəfin bu Şərtləri bağlamaq və yerinə yetirmək üçün hüququ və səlahiyyətləri olmadığı aşkar edilmişdir.

b)      the other party:

b)      qarşı tərəf:

i)       is dissolved;

i)    ləğv olur;

ii)               ceases to conduct all (or substantially all) of its business;

ii)  bütün fəaliyyətini (və ya əhəmiyyətli hissəsini) dayandırır;

iii)              is or becomes unable to pay its debts as they fall due;

iii) vaxtı keçmiş borcları ödəmə qabiliyyətinə malik deyil;

iv)              is or becomes insolvent or is declared insolvent; or

iv) müflis olmuşdur, iflasa uğramışdır və ya müflis elan edilmişdir; və ya

c)      an administrator, administrative receiver, liquidator, receiver, trustee, manager or similar is appointed over any of the assets of the other party;

c)      digər Tərəfin hər hansı əmlakı üzərində inzibatçı, ləğvetmə zamanı aktivlərin alıcısı, ləğvedici, alıcı, qanuni vərəsə, idarəçi və bu kimi digər təyinat olunursa;

d)      an order is made for the winding up of the other party, or the other party passes a resolution for its winding up; or

d)      qarşı Tərəfin ləğvi ilə bağlı əmr verilir, yaxud qarşı Tərəf ləğv olunma ilə bağlı qərar qəbul edir; və ya

e)      (where that other party is an individual) that other party dies, or as a result of illness or incapacity becomes incapable of managing his or her own affairs, or is the subject of a bankruptcy petition or order.

e)      (digər Tərəf fiziki şəxs olduqda) digər tərəf ölmüşdür və ya xəstəlik və ya fəaliyyət qabiliyyətsizliyi nəticəsində öz işlərini idarə edə bilmir, yaxud iflas ərizəsi və ya sərəncamının predmetidir.

13.       Effects of Termination

13.       Xitamın nəticələri

13.1.     Upon termination of the Terms, all the provisions of the Term will cease to have effect, save that the provisions of this Clause 13 of the Terms will survive and continue to have effect (in accordance with its terms or otherwise indefinitely).

13.1.  Şərtlərin xitamından sonra Şərtlərin bu 13-cü maddəsi üzrə müddəalar istisna olmaqla Şərtlərin bütün müddəları öz qüvvəsini itirir. 13-cü maddə bu maddədə göstərilən müddətdə, müddət olmadığı təqdirdə qeyri-müəyyən müddətdə öz qüvvəsini saxlayır.

13.2.     If the Terms are terminated under Clause 12.3 or 12.4 then the Wish.az shall have no obligation to pay the Contribution to the Fundraiser.

13.2.  Bu Şərtlərə 12.3 və ya 12.4-cü bəndlər üzrə xitam verildiyi halda Wish.az Elan verənə Pul qoyuluşlarını ödəmək vəzifəsi daşımır.

13.3.   Except as specified otherwise in these Terms, the Wish.az's obligation to pay the Contribution to the Fundraiser shall continue following the termination of the Terms.

13.3.  Şərtlərdə göstərilən digər hallar istisna olmaqla, Wish.azın Elan verənə Pul qoyuluşu üzrə məbləğləri vermək öhdəliyi Şərtlərə xitam veriləndən sonra da davam edəcəkdir.

13.4.   Except as specified otherwise in these Terms, termination of the Terms shall not affect either party's accrued liabilities and rights as at the date of termination.

13.4.  Şərtlərdə göstərilən digər hallar istisna olmaqla, Şərtlərə xitam verilməsi hər hansı bir tərəfin Şərtlər xitam verilməsi tarixində olan öhdəliklərinə və hüquqlarına təsir göstərmir.

13.5.   The termination of the Platform account of Fundraiser does not automatically result in deletion of user content. Wish.az may need to retain certain information as required by law or as necessary for Wish.az’s business purposes.

13.5.  Elan verənin Platforma hesabının ləğvi avtomatik olaraq İstifadəçi haqqında məlumatların silinməsi ilə nəticələnmir. Wish.az qanunla tələb edildiyi və ya Wish.azın fəaliyyət məqsədləri üçün zəruri hallarda müəyyən məlumatları saxlamağı tələb edə bilər.

14.       Notices

14.      Bildirişlər

14.1.   Any notice given under the Terms must be in writing and must be delivered personally or sent by recorded signed-for post, or sent by email, for the attention of the relevant person, and to the relevant address given below (or as notified by one party to the other in accordance with this Clause).

14.1.  Şərtlərə əsasən verilən hər hansı bir bildiriş yazılı formada verilməli və şəxsin diqqətinə çatdırılmalı və ya imzalanmış məktub formasında və ya elektron poçtla və aşağıda verilmiş müvafiq ünvana göndərilməlidir (və ya bu maddəyə uyğun olaraq bir tərəfin digərinə bildirdiyi digər ünvana).

Wish.az

 

Addressee:

 

Email address:

 

Postal address:

 

The Fundraiser

The addressee and address or email address set out in the Application Form. 

Wish.az

Ünvanlanan şəxs:

Elektron poçt ünvanı:

Poçt ünvanı:

 

Elan verən

 

Ərizə formasında göstərilən ünvan və və ya e-poçt ünvanı.

14.2.     A notice will be deemed to have been received at the relevant time set out below (or where such time is not on a Business Day, at the start of the next Business Day after the relevant time set out below):

14.2.   Bildiriş aşağıda göstərilən müvafiq vaxtda qəbul edilmiş hesab olunur (yaxud bu vaxt iş günü olmadıqda, aşağıda göstərilən vaxtdan sonrakı iş gününün başlanğıcında):

a)      where the notice is delivered personally, at the time of delivery;

a)      bildirişin şəxsən çatdırıldığı halda, çatdırılma vaxtı;

b)      where the notice is sent by email, at the time of the transmission (providing the sending party retains written evidence of the transmission).

b)      bildirişin elektron poçtla göndərildiyi halda, elektron ötürülmə zamanı (göndərən tərəfin ötürülmənin yazılı sübutlarını saxlaması şərtilə).

15.       Governing Law and Dispute Resolution

15.       Qüvvədə olan hüquq və mübahisələrin həlli

15.1.   Wish.az is based in the Republic of Azerbaijan. The Terms and the relationship between you and Wish.az shall be governed in all respects by the laws of the Republic of Azerbaijan.

15.1. Wish.az Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərir. Sizinlə Wish.az arasındakı bu Şərtlər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

15.2.   All claims, disputes or controversies arising under, out of or in connection with these Terms shall be resolved by conducting good faith negotiations amongst themselves. If the parties hereto are unable to resolve the matter following good faith negotiations within 30 days of the notice of one Party about such claim, dispute or controversy, the matter shall thereafter be resolved by courts of the Republic of Azerbaijan.

15.2. Şərtlərdən və ya onunla əlaqədar yaranan bütün iddia, mübahisə və ziddiyyətləri mübahisələrin həlli istiqamətində danışıqlar yolu ilə həll edilməlidir. Əgər müvafiq iddia, mübahisə və ya ziddiyyətlə bağlı bir Tərəfin göndərdiyi bildirişdən etibarən 30 gün ərzində yaranan məsələni həll etmək mümkün olmazsa, məsələ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrində həll olunacaqdır.

16.       The Terms’ Legal Force and the Term

16.       Şərtlərin hüquqi qüvvəsi və müddəti

16.1.   The Terms shall come into force upon the submission of the Application Form by the Fundraiser, following the Fundraiser’s acceptance of the terms and conditions of this Terms by agreeing it online. The

16.1.   Şərtlər Elan verən tərəfindən Platformada onlayn formada razılaşdırılaraq bu Şərtlərin qayda və şərtlərini qəbul etdikdən sonra Elan verən tərəfindən Ərizə forması təqdim edildikdən sonra qüvvəyə minir.

16.2.   The Terms are constructed in Azerbaijani and English languages. In case there is discrepancy between languages, Azerbaijani text shall prevail.

16.2.   Şərtlər Azərbaycan və ingilis dillərində tərtib olunur. Dillər arasında ziddiyyət olduğu təqdirdə Azərbaycan dilindəki məzmun üstün tutulur.

16.3.   The Terms shall continue in force until the date by which all obligations of the Parties are duly executed, unless terminated earlier in accordance with provisions of this Terms.

16.3.   Şərtlər orada müəyyən olunan qaydada əvvəlcədən xitam verilmədiyi təqdirdə, Tərəflərin öz öhdəliklərinin tam faktiki icra olunması tarixinə qədər qüvvədə qalır.

17.       Miscellaneous

17.       Müxtəlif

We may modify or discontinue the Services at any time, in our sole discretion. You agree that, except as otherwise expressly provided in these Terms, there shall be no third-party beneficiaries to these Terms.

Biz Xidmətləri istənilən vaxt dəyişdirə və ya dayandıra bilərik. Siz razılaşırsınız ki, bu Şərtlərdə başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, bu Müqavilədən faydalanan heç bir üçüncü şəxs olmayacaqdır.

18.       Definitions

18.       Anlayışlar

For the purposes of this Terms following definitions shall be applied:

Bu Şərtlərnin məqsədləri üçün aşağıdakı anlayışlar istifadə olunur:

"Terms" means the Terms between the Fundraiser and the Wish.az made under these terms and conditions, and any amendments to that Terms from time to time;

Şərtlər” dedikdə, Elan verən və Wish.az arasında razılaşdırılan şərtlərdən və bu şərtlərə sonradan vaxtaşırı olaraq edilən bütün dəyişikliklərdən ibarət olan əqd başa düşülür;

"Application Form" means web form submitted by the Fundraiser and published by Wish.az enabling individuals and organisations to apply to become sponsors of the project as defined in this Terms;

Ərizə forması” dedikdə, müxtəlif şəxslərin və ya təşkilatların layihə ilə bağlı müraciət etməsi və sponsor olması üçün bu Şərtləryə əsasən Elan verənin təqdim etdiyi, Wish.azın isə yaydığı onlayn forma başa düşülür;

"Platform" means the web site or online crowdfunding platform to seek to raise funds for projects or contribute the projects of others, which is owned and operated by the Wish.az;

Platforma” dedikdə, bu Şərtlər üzrə layihə ilə bağlı olaraq maliyyənin cəlb olunmasında vasitəçi olan və yerləşdirilən layihələrə pul qoyuluşlarının yerinə yetirilməsi imkanı verən, Wish.aza məxsus olan və onun idarə etdiyi internet səhifəsi və ya onlayn (real vaxtda) maliyyənin cəlb olunması imkanını verən platforma başa düşülür;

Content” means all software, technology, designs, materials, information, communications, text, graphics, links, electronic art, animations, illustrations, artwork, audio clips, video clips, photos, images, reviews, ideas, and other data or copyrightable materials or Content, including the selection and arrangements thereof offered through the services as defined in this Terms;

Məlumat” və ya “məlumat” dedikdə, soft proqram, texnologiya, dizayn, material, informasiya, kommunikasiya, mətn (məqalə), qrafika, elektron keçid, elektron incəsənət nümunəsi, animasiya, illüstrasiya, incəsənət əsəri, audio klip, video çarx, foto, şəkil, rəy, ideya və digər məlumat, müəlliflik (əqli mülkiyyət) hüququnun obyektləri və ya bu Şərtlər üzrə təklif olunan xidmətlərlə bağlı olaraq sadalananların birneçəsindən ibarət məcmu başa düşülür;

"Contribution" means the amount payable by an investor to the Fundraiser in relation to the project as defined in this Terms;

Pul qoyuluşu” dedikdə, bu Şərtlər üzrə layihə ilə bağlı olaraq investorun qoyduğu pul vəsaiti başa düşülür;

"Defect" means a defect, error or bug having a material adverse effect on the appearance, operation or functionality of the Platform, but excluding any defect, error or bug caused by or arising as a result of an incompatibility between the Platform and any other system, application, program or software not specified as compatible in the specification of the Platform;

Qüsur” dedikdə, Platformanın xüsusiyyətləri ilə digər hər hansı sistem, proqram tətbiqi, təminatı və ya softu ilə uyğunsuzluğundan irəli gələn qüsur və ya səhv istisna olmaqla, Platformanın görünüşü, əməliyyat qaydası və ya funksionallığına əhəmiyyətli dərəcədə zərərli təsir göstərən qüsur və ya səhv başa düşülür;

"Force Majeure Event" means an event, or a series of related events, that is outside the reasonable control of the party affected (including failures of or problems with the internet or a part of the internet, hacker attacks, virus or other malicious software attacks or infections, power failures, industrial disputes affecting any third party, changes to the law, disasters, explosions, fires, floods, riots, terrorist attacks and wars);

"Fors major hal" dedikdə, təsirə məruz qalan Tərəfin ağlabatan nəzarəti xaricində olan bir hadisə və ya bir sıra hadisələr deməkdir (uğursuzluqlar və ya internet və ya internetin bir hissəsi, haker hücumları, virus və ya digər zərərli proqram daxil olmaqla) hücumlar və ya infeksiyalar, elektrik kəsilməsi, hər hansı bir üçüncü tərəfə təsir edən sənaye mübahisələri, qanuna edilən dəyişikliklər, fəlakətlər, partlayışlar, yanğınlar, daşqınlar, iğtişaşlar, terror hücumları və müharibələr) başa düşülür;

"Funding Target" means the minimum aggregate contributions required before a Project is undertaken, as published on the Website;

"Maliyyələşmə hədəfi" dedikdə, Saytda yerləşdirilən Layihənin həyata keçirilməsinə qədər tələb olunan pul qoyuluşlarının cəminin minimum məbləği başa düşülür ;

"Intellectual Property Rights" means all intellectual property rights wherever in the world, whether registered or unregistered, including any application or right of application for such rights (and the "intellectual property rights" referred to above include copyright and related rights, database rights, confidential information, trade secrets, know-how, business names, trade names, trade marks, service marks, passing off rights, unfair competition rights, patents, petty patents, utility models, semi-conductor topography rights and rights in designs);

"Əqli mülkiyyət hüquqları" dedikdə, qeydiyyata alınıb-alınmamasından asılı olmayaraq dünyanın hər hansı bir yerində mövcud olan bütün əqli mülkiyyət hüquqları, o cümlədən bu hüquqlar üçün hər hansı bir ərizə və ya müraciət hüququ (və yuxarıda göstərilən "əqli mülkiyyət hüquqları" müəllif hüquqları və əlaqəli hüquqları, verilənlər bazası hüquqları, məxfi məlumatlar, ticarət sirləri, nou-xau, işgüzar adlar, ticarət adları, ticarət nişanları, xidmət nişanları, keçid hüquqları, haqsız rəqabət hüquqları, patentlər, kiçik patentlər, faydalı modellər, yarımkeçirici topoqrafiya hüquqları və dizayndakı hüquqlar) başa düşülür;

"Project" means the project with details provided by the Fundraiser with the Application Form to raise capital;

"Layihə" dedikdə, kapitalın cəlb edilməsi üçün Ərizə forması ilə Elan verən tərəfindən təqdim olunan və detalları nəzərdə  tutulmuş layihə başa düşülür;

"Project Funding Completion Date" means the cut-off date by which the Funding Target for a Project must be met;

"Layihənin maliyyələşdirilməsinin başa çatma tarixi" dedikdə, Layihə üçün Maliyyələşmə hədəfinə çatmaq üçün təyin olunan son tarix başa düşülür;

"Equity" means equity such as shareholding in business including shares in a Platform that is existing or planned to exist in relation to the Project, offered by Fundraisers to Sponsors;

"Pay" dedikdə, Elan verənin Sponsorlara Layihə ilə əlaqədar mövcud olan və ya planlaşdırılan Platformadə təklif etdiyi pay, o cümlədən biznesdə iştirak payı kimi kapital başa düşülür;

Rewards” means the gifts or rewards in the form of tangible items such as T-shirts, souvenirs, gift cards etc, or any services or rights.

Mükafatlar” maddi əşyalar şəklində mayka, suvenir, hədiyyə kartı və sair kimi hədiyyə və mükafatlar, yaxud xidmət və ya digər hüquq.

Services” means services provided with the use of the Platform as a platform as well as other services of the Platform so forth in this Terms;

"Xidmətlər" dedikdə, Platformadan istifadəsi ilə bağlı təqdim edilən xidmətlər və ya Şərtlərdə göstərilən Platformanın digər xidmətləri başa düşülür;

"Software" means the module, widget or other software to be developed through the Project;

"Proqram" dedikdə, Layihə çərçivəsində hazırlanacaq modul, widget və ya digər proqram başa düşülür;

"Sponsor" means the individual, partnership or corporate entity identified who has made Contribution in the Project;

"Sponsor" dedikdə, Layihəyə pul qoyuluşu edən fiziki və ya hüquqi şəxs başa düşülür;